Prawo pracy

  • sprawy ze stosunku pracy (o ustalenie stosunku pracy, o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, o odszkodowanie za nieuzasadnione, lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę rozwiązanie umowy o pracę)
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy o pracę (wynagrodzenie, odprawa pracownicza, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy),
  • dochodzenie odszkodowań za mobbing lub dyskryminację w miejscu pracy