Kancelaria Radcy Prawnego Michała Rodzoń zapewnia swoim klientom szeroko pojętą pomoc prawną polegającą m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu umów, pism windykacyjnych (m.in. wezwania do zapłaty, wezwania do określonego zachowania się), pism sądowych (m.in. pozwy oraz wnioski w postępowaniu nieprocesowym, środki odwoławcze – zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne), pism egzekucyjnych (dotyczące postępowań przed komornikami),
 • reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe i kapitałowe) i dla klientów indywidualnych.

Działalność Kancelarii koncentruje się głównie na następujących dziedzinach prawa:

Odszkodowania Dębica

Kancelaria zapewnia swoim klientom dochodzenie świadczeń odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), takich jak m.in.:
 • Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego (śmierć najbliższej osoby, uszczerbek na zdrowiu, zniszczone mienie, dochodzone z OC sprawcy lub z Autocasco posiadacza pojazdu),
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie - wynikające z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową (przykładowo – odszkodowanie za uszkodzenia domu w wyniku zalania, bądź z innej przyczyny),
 • Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia na życie,
 • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • Odszkodowanie z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym,
 • Odszkodowanie z tytułu błędu w sztuce medycznej,
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy,
 • Odszkodowanie od Skarbu Państwa (np. za wywłaszczenie, albo nieprawidłowości i błędy urzędników państwowych, skutkujące wystąpieniem szkody po stronie klienta Kancelarii),
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Odszkodowania Dębica.

Kancelaria zapewnia swoim klientom pomoc w skutecznym dochodzeniu pełnej, należnej im kwoty odszkodowania. Klienci Kancelarii są zastępowani na każdym etapie postępowania o odszkodowanie (postępowanie likwidacyjne, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne). Kancelaria ma swoją siedzibę w mieście Dębica, natomiast oferuje pomoc prawną na terenie całej Polski. Sprawy dotyczące kwestii odszkodowania rozstrzygane są w większości przypadków przed sądami miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Klienci Kancelarii zamieszkali w mieście Dębica i na terenie Powiatu Dębica będą mogli w większości przypadków dochodzić swoich roszczeń za pośrednictwem Kancelarii przed sądami w miastach Dębica (Sąd Rejonowy w Dębicy) i Rzeszów (Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Rzeszowie). Kancelaria przyjmuje swoich klientów bezpośrednio pod adresem: ul. Fabryczna 1 d, 39-200 Dębica, umożliwiając jednocześnie dogodne dla klientów formy komunikacji zdalnej. Jeżeli masz wątpliwość, czy przysługuje Ci odszkodowanie lub zadośćuczynienie, to skorzystaj z dostępnego na stronie formularza kontaktowego lub zadzwoń na wskazany numer telefonu Kancelarii aby dowiedzieć się więcej.

Windykacja

 • dochodzenie należności pieniężnych i niepieniężnych na etapie przedsądowym (wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem),
 • sądowe dochodzenie należności (sporządzenie i skierowanie powództwa do sądu, występowanie przed sądem do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i orzeczenia wyroku lub nakazu zapłaty),
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (sporządzanie wniosków do komornika i zastępowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym)

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek osobowych i kapitałowych), obejmująca:
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej,
 • sporządzanie wzorów umów, regulaminów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach.

Umowy

 • Sporządzanie i opiniowanie umów: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, przekazania nieruchomości, renty i dożywocia, ugody, przyrzeczenia publicznego, przekazu i papierów wartościowych
 • pomoc w kwestiach powstania, działalności, przekształcenia i likwidacji spółek cywilnych i handlowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
 • pomoc prawna w prowadzeniu sporów wynikających z zawartych umów,

Nieruchomości

 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym także umów przedwstępnych,
 • reprezentowanie stron w trakcie czynności notarialnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości,
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu budynków i lokali (mieszkalnych i usługowych),
 • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości (zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie nieruchomości, podział nieruchomości, wydanie nieruchomości),
 • reprezentowanie w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Reprezentacja przed sądami i urządami

Zastępowanie klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi , organami administracji publicznej, a także przed notariuszami, komornikami, bankami i innymi podmiotami.

Pomoc dla pozwanych

 • pomoc dla osób windykowanych i pozwanych, w szczególności przez firmy windykacyjne oraz fundusz sekurytyzacyjne,
 • sporządzanie pism procesowych (sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew),
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądem

Prawo cywilne

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy związane z własnością i innymi prawami rzeczowymi (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku i rozliczenie nakładów, ochrona własności, rozgraniczenie, zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowej, ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebność przesyłu, zniesienie służebności, użytkowanie, ochrona posiadania),
 • sprawy związane z umowami – sprawy o zapłatę, o zawarcie umowy, o wykonanie umowy, o odstąpienie od umowy, o rozwiązanie umowy (umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, przekazania nieruchomości, renty i dożywocia, ugody, przyrzeczenia publicznego, przekazu i papierów wartościowych)
 • sprawy spadkowe (testament, nabycie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek,)
 • sprawy dotyczące wpisów do rejestru ksiąg wieczystych

Prawo administracyjne

 • przygotowywanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym (odwołanie od decyzji, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo budowlane

 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń budowlanych w postępowaniu administracyjnym,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów związanych z procesem budowlanym,
 • pomoc prawna w trakcie sporów budowlanych,
 • pomoc prawna w kwestiach legalizacji samowoli budowlanej,
 • pomoc prawna w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie\zmianę sposobu użytkowania.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 • sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki,
 • sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku,
 • sprawy między organami przedsiębiorstwa państwowego,
 • sprawy między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór,
 • sprawy związane z powstaniem, działalnością, przekształceniem i likwidacją spółek handlowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
 • sprawy dotyczące wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy małżeńskie (ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, rozwód, separacja),
 • sprawy związane z pokrewieństwem i powinowactwem (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem, przysposobienie,
 • sprawy o alimenty (ustalenie obowiązku alimentacyjnego, zniesienie obowiązku alimentacyjnego, zmiana wysokości alimentów)
 • sprawy związane z opieką, kuratelą, ubezwłasnowolnieniem (ustanowienie opiekuna, zmiana opiekuna, ustanowienie kuratora, ubezwłasnowolnienie)

Prawo karne

 • reprezentowanie strony na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona oskarżonego w procesie karnym i karnym skarbowym,
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym/w sprawach o wykroczenia,
 • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w postępowaniach sądowych

Prawo pracy

 • sprawy ze stosunku pracy (o ustalenie stosunku pracy, o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, o odszkodowanie za nieuzasadnione, lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę rozwiązanie umowy o pracę)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy o pracę (wynagrodzenie, odprawa pracownicza, odprawa emerytalna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy),
 • dochodzenie odszkodowań za mobbing lub dyskryminację w miejscu pracy

Pomoc prawną świadczę na podstawie umowy zawartej indywidualnie z każdym klientem Kancelarii.

Wynagrodzenie za świadczone przeze mnie usługi ustalane jest po wstępnej analizie przedstawionego mi zagadnienia. Wynagrodzenie może być rozłożone na dogodne dla klienta raty.

Obsługa prawna przedsiębiorców może być także rozliczana na zasadzie ryczałtu miesięcznego.