Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • sprawy małżeńskie (ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, rozwód, separacja),
  • sprawy związane z pokrewieństwem i powinowactwem (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem, przysposobienie,
  • sprawy o alimenty (ustalenie obowiązku alimentacyjnego, zniesienie obowiązku alimentacyjnego, zmiana wysokości alimentów)
  • sprawy związane z opieką, kuratelą, ubezwłasnowolnieniem (ustanowienie opiekuna, zmiana opiekuna, ustanowienie kuratora, ubezwłasnowolnienie)