Prawo cywilne

  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawy związane z własnością i innymi prawami rzeczowymi (uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku i rozliczenie nakładów, ochrona własności, rozgraniczenie, zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowej, ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebność przesyłu, zniesienie służebności, użytkowanie, ochrona posiadania),
  • sprawy związane z umowami – sprawy o zapłatę, o zawarcie umowy, o wykonanie umowy, o odstąpienie od umowy, o rozwiązanie umowy (umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, przekazania nieruchomości, renty i dożywocia, ugody, przyrzeczenia publicznego, przekazu i papierów wartościowych)
  • sprawy spadkowe (testament, nabycie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek,)
  • sprawy dotyczące wpisów do rejestru ksiąg wieczystych