Prawo administracyjne

  • przygotowywanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym (odwołanie od decyzji, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, kasacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowoadministracyjnym